site-logoHello World
Featured Story

MUICT Open House งานที่ให้อะไรมากกว่าที่เราคิด (ฉบับ Censored)

การจัดงาน MUICT Open House ต้องการให้น้อง ๆ ได้ลองเข้ามาดูแล้วรู้จักคณะมากขึ้นว่าเราชอบหรือไม่ แต่จริง ๆ แล้วนอกจากน้องคนจัดเองก็ได้รับอะไรดี ๆ มากมายจากงานนี้เช่นกัน~Read More