Tutorial

อยากสอนอะไรก็สอน อยากเขียน

เล่าเรื่องประเด็นที่ TrueMove H ทำสำเนาบัตรประชาชนของลูกค้าหลุด และเราต้องเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้บ้าง ?เล่าเรื่องประเด็นที่ TrueMove H ทำสำเนาบัตรประชาชนของลูกค้าหลุด และเราต้องเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้บ้าง ?

เล่าเรื่องประเด็นที่ TrueMove H ทำสำเนาบัตรประชาชนของลูกค้าหลุด และเราต้องเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้บ้าง ?

วันนี้เราจะดูอีกเหตุการณ์สุดน่ากลัวจาก TrueMove H ต้อนรับสงกรานต์ในกรณีที่มีสำเนาบัตรประชาชนเปิด Public อยู่นับเดือนบน Amazon S3

Latest